“Mocht u een counselor willen inschakelen, onafhankelijk van Movir”

Elestia is onderdeel van MentaVitalis

MentaVitalis, gevestigd aan de Amersfoortseweg 1, 3951 LA  te Maarn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor de eenduidigheid vanaf hier aan te duiden als Elestia.

Uw privacy
Bij Elestia komen we op verschillende manieren in contact met uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat we voldoen aan de AVG-wetgeving en dat u ook weet wat we met uw gegevens doen en wat uw rechten zijn. In dit statement is dit terug te vinden. Heeft u vragen, neem dan contact op via privacy@elestia.nl

Uw veiligheid
Elestia gebruikt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten, in opdracht van klanten en om een goed contact te kunnen onderhouden met haar relaties.

De persoonsgegevens die wij verzamelen van cliënten, slaan wij op in ons eigen beveiligde cliëntvolgsysteem. Het kan zijn dat er zich situaties voordoen waarin wij cliëntgegevens aan iemand anders geven; bijvoorbeeld als we uw naam en telefoonnummer doorgeven aan de coach of counselor die u gaat begeleiden. Dit doen we onder de strikte voorwaarde dat deze gegevens enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gegeven zijn. Direct na afronding van een begeleidingstraject anonimiseren onze externe coaches hun dossiers.

Wat doen we met uw gegevens?
Van Movir, onze opdrachtgever ontvangen wij persoonsgegevens zodat wij kunnen nagaan of een ieder die gebruik wil maken van onze 24/7 dienstverlening daar ook recht op heeft. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van onze diensten.

Wij vragen u, als u contact met ons opneemt, om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening. Naar Movir rapporteren wij alleen geanonimiseerd wie er gebruik van onze diensten maakt. Niet alleen uw persoonsgegevens maar alles wat u met ons bespreekt of deelt, wordt dus zonder uw toestemming niet met anderen gedeeld.

Elestia bewaart de persoonsgegevens in haar cliëntvolgsysteem van afgeronde trajecten 3 jaar. Daarna worden deze geanonimiseerd nog maximaal 4 jaar gearchiveerd.

Wat doen we niet met uw gegevens?
Wij verkopen uw gegevens niet aan derde partijen en geven de gegevens niet om commerciële redenen aan anderen zonder hiervoor uw toestemming te hebben ontvangen.

Persoonsgegevens via onze website
Indien u een reactie achterlaat via www.elestia.nl verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

De website van Elestia maakt gebruik van analytische en functionele cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en de effectiviteit van de website.

Online vragenlijsten
Via de website van Elestia vindt u online vragenlijsten en tools ter bewustwording U van risicofactoren op uitval om psychische redenen. Deze vragenlijsten en verkregen informatie worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan waar ze voor bedoeld zijn: bewustwording vergroten en trends en ontwikkelingen analyseren en monitoren. Terugkoppeling aan opdrachtgevers en publicaties van trends en ontwikkelingen zullen wij altijd geanonimiseerd doen. Eventueel verkregen persoonsgegevens (zoals IP-adres, browsergegevens, mailadres) worden na twee jaar verwijderd.

Uw AVG-rechten
De AVG geeft u het recht om bij Elestia uw persoonsgegevens op te vragen. Daarnaast kunnen wij op verzoek uw gegevens beperken, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u per e-mail contact opnemen via: privacy@elestia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de bewerking van uw gegevens. Dit kan mogelijk effect hebben op uw toegang tot onze dienstverlening.

Misbruik melden
Elestia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op via: privacy@elestia.nl.

Elestia wil u er tenslotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Elestia, april 2019